Aneta Naumoska

“I often wonder whether people who read a book can know if it has been hard work or a pleasure to write.” (Agatha Christie)

logo

business dictionary

This bilingual dictionary (English-Macedonian, Macedonian-English) is the first of its kind in
the form of a mobile application. Its easy-to- use interface, functionality, and visually-appealing
nature make it an invaluable tool not only for translators but also for students and any person
involved in the business sphere. It requires Internet access. There are over 11.000 dictionary
entries, including collocations, phrases, national and international institutions and associations
(and their acronyms), and currencies. The coverage of fields is broad: accounting, auditing,
banking, finance, human resources, insurance, investments, management, marketing, sales,
statistics, and transport, among others, with the inclusion of legal terminology as well. This
dictionary is constantly being updated with additional entries and further enhancements. Its
creator is involved in the practical application of such vocabulary, through translating, as well as
in the educational aspect of it, through teaching Business English to University students.

logo

Лингвист, преведувач, лектор и професор по англиски како странски јазик.
Родена во Македонија, а израсната во Канада.
Живеењето во Канада повеќе од 10 години оставило неизбришлива трага во мојот приватен и професионален живот.
Љубител на зборови и игри со зборови.
Мојот збор на годината за 2018: techlash.

Предлог:  Word by Word: The Secret Life of Dictionaries (K. Stamper, Pantheon Books, 2017).

Вистината е дека секој збор во јазикот е сложена градба со повеќеслојна распределба.

Образование и Стипендии

2018

Доктор по филолошки науки

Тема: Категоријата број во англискиот и во македонскиот јазик
Филолошки факултет „Блаже Конески“, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ (Скопје,
Македонија)

2011

Стипендија:

10-неделна онлајн обука за наставници

Критичко размислување во наставата по англиски како странски јазик
Универзитетот во Орегон, Катедра за лингвистика, САД

2010

Магистер по филолошки науки

Тема: Родовата обележаност во англискиот јазик одразена во пишаните медиуми и во
учебниците по англиски како странски јазик

Филолошки факултет „Блаже Конески“, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ (Скопје,
Македонија)

2005

Дипломиран професор по англиски јазик и книжевност

Филолошки факултет „Блаже Конески“, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ (Скопје, Македонија)

Работно искуство

Лектор по современ англиски јазик

Катедра за англиски јазик и книжевност, Филолошки факултет „Блаже Конески“, Универзитет
„Св. Кирил и Методиј“

Академска година 2018/19
1

Предмети:

Современ англиски јазик (студенти од прва година на Катедрата, B2 ниво CEFRL)
(фокус: развој на јазични вештини, граматика, структурата на пишан параграф,
кохерентност/кохезија)

Методика на англискиот како странски јазик (студенти од четврта година на Катедрата, C1-C2
ниво CEFRL)
(фокус: набљудување и анализа на часови по англиски јазик во основни/средни училишта)

Асистент по лингвистика

Катедра за англиски јазик и
книжевност,
Филолошки факултет „Блаже Конески“

2005 - 2016
2

Предмети:

Морфологија, Лексички категории, Граматички категории, Лексикологија,
Современ англиски јазик, Академско пишување

Економски факултет,
Универзитет „Св. Кирил и Методиј“

2012 -
3

Предмет:

Англиски јазик во струка / Деловен англиски јазик
(B2 ниво CEFRL)

Педагошки факултет „Св. Климент Охридски“,
Универзитет „Св. Кирил и Методиј“

2013
4

Предмет:

Англиски јазик
(B1-B2 нивоа CEFRL)

Средно училиште „Орце Николов“ (Скопје, Македонија)

2011
5

Предмет:

Англиски јазик
(Билингвални паралелки: B2-C2 нивоа CEFRL)

Конференции

Книга (автор)

2010

Родовата обележаност во англискиот јазик

http://macengdictionary.com/wp-content/uploads/2016/03/book-150x200.png

Книга (коавтор)

2019

Business English 2

(учебник)
https://macengdictionary.com/wp-content/uploads/2016/03/Korica-predna-BE2-1-150x200.jpg

pdf

Статии

2016

“English for Academic Study: Grammar for Writing” од Anne Vicary (критика на книга)
Modern English Teacher (25/1)

Линк

2012

„Учебниците по англиски како странски јазик за основно образование како носители на родова дистинкција“
Годишен зборник на Филолошки факултет „Блаже Конески“ (38)

2011

“The Future of Gender in English” Macmillan English Blog

Линк

2011

“Bending the Gender of Inanimate Nouns”
Modern English Teacher (20/1)

Превземи

2010

„Можни решенија за одбегнување на родовата обележаност во англискиот јазик“
Годишен зборник на Филолошки факултет „Блаже Конески“ (36)

2010

“Written Language is not Speech Written Down!”
IATEFL Voices Newsletter (213)

Превземи

Преводи

2013

Гидеон, Мелани. Сопруга 22. (Скопје: Просветно Дело) - анг -> мак

2009

Њуман, В. Лоренс. Општествено истражувачки методи: Квалитативни и квантитативни пристапи. VI изд. (Скопје: Просветно Дело) - анг -> мак

(Проект на Владата на Р. Македонија за превод на 500 стручни книги од англиски на македонски јазик)