Анета Наумоска

„Често се прашувам дали луѓето кои читаат книга можат да препознаат дека требало напорна работа или било уживање да се напише.“ (Агата Кристи)

logo

Business Dictionary

Овој двојазичен речник (англиско-македонски, македонско-англиски) е прв од овој вид во
форма на мобилна апликација. Едноставноста на интерфејсот и функционалностите, како
и привлечноста на дизајнот, го прават незаменлива алатка не само за преведувачите туку и
за студентите и за секој човек од деловната сфера на работа. Бара пристап на интернет.
Има над 11 000 речнички единици, вклучувајќи колокации, фрази, национални и
меѓународни институции и асоцијации (и нивните акроними), како и валути. Опфатени се
повеќе полиња: банкарство, инвестиции, маркетинг, осигурување, продажба, ревизија,
сметководство, статистика, трговија, управување, финансии и човечки ресурси, меѓу
другите, како и правна терминологија. Овој речник постојано се зголемува со
дополнителни единици. Неговиот креатор е вклучен во практичната примена на
терминологијата, преку преведување, како и во образовниот аспект, преку предавање на
предметот Деловен англиски јазик на универзитетско ниво.

logo

Лингвист, преведувач, лектор и професор по англиски како странски јазик.
Родена во Македонија, а израсната во Канада.
Живеењето во Канада повеќе од 10 години оставило неизбришлива трага во мојот приватен и професионален живот.
Љубител на зборови и игри со зборови.
Мојот збор на годината за 2018: techlash.

Предлог:  Word by Word: The Secret Life of Dictionaries (K. Stamper, Pantheon Books, 2017).

Вистината е дека секој збор во јазикот е сложена градба со повеќеслојна распределба.

Образование и Стипендии

2018

Доктор по филолошки науки

Тема: Категоријата број во англискиот и во македонскиот јазик
Филолошки факултет „Блаже Конески“, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ (Скопје,
Македонија)

2011

Стипендија:

10-неделна онлајн обука за наставници

Критичко размислување во наставата по англиски како странски јазик
Универзитетот во Орегон, Катедра за лингвистика, САД

2010

Магистер по филолошки науки

Тема: Родовата обележаност во англискиот јазик одразена во пишаните медиуми и во
учебниците по англиски како странски јазик

Филолошки факултет „Блаже Конески“, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ (Скопје,
Македонија)

2005

Дипломиран професор по англиски јазик и книжевност

Филолошки факултет „Блаже Конески“, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ (Скопје, Македонија)

Работно искуство

Лектор по современ англиски јазик

Катедра за англиски јазик и книжевност, Филолошки факултет „Блаже Конески“, Универзитет
„Св. Кирил и Методиј“

Академска година 2018/19
1

Предмети:

Современ англиски јазик (студенти од прва година на Катедрата, B2 ниво CEFRL)
(фокус: развој на јазични вештини, граматика, структурата на пишан параграф,
кохерентност/кохезија)

Методика на англискиот како странски јазик (студенти од четврта година на Катедрата, C1-C2
ниво CEFRL)
(фокус: набљудување и анализа на часови по англиски јазик во основни/средни училишта)

Асистент по лингвистика

Катедра за англиски јазик и
книжевност,
Филолошки факултет „Блаже Конески“

2005 - 2016
2

Предмети:

Морфологија, Лексички категории, Граматички категории, Лексикологија,
Современ англиски јазик, Академско пишување

Економски факултет,
Универзитет „Св. Кирил и Методиј“

2012 -
3

Предмет:

Англиски јазик во струка / Деловен англиски јазик
(B2 ниво CEFRL)

Педагошки факултет „Св. Климент Охридски“,
Универзитет „Св. Кирил и Методиј“

2013
4

Предмет:

Англиски јазик
(B1-B2 нивоа CEFRL)

Средно училиште „Орце Николов“ (Скопје, Македонија)

2011
5

Предмет:

Англиски јазик
(Билингвални паралелки: B2-C2 нивоа CEFRL)

Конференции

Книга (автор)

2010

Родовата обележаност во англискиот јазик

http://macengdictionary.com/wp-content/uploads/2016/03/book-150x200.png

Книга (коавтор)

2019

Business English 2

(учебник)
https://macengdictionary.com/wp-content/uploads/2016/03/Korica-predna-BE2-1-150x200.jpg

pdf

Статии

2016

“English for Academic Study: Grammar for Writing” од Anne Vicary (критика на книга)
Modern English Teacher (25/1)

Линк

2012

„Учебниците по англиски како странски јазик за основно образование како носители на родова дистинкција“
Годишен зборник на Филолошки факултет „Блаже Конески“ (38)

2011

“The Future of Gender in English” Macmillan English Blog

Линк

2011

“Bending the Gender of Inanimate Nouns”
Modern English Teacher (20/1)

Превземи

2010

„Можни решенија за одбегнување на родовата обележаност во англискиот јазик“
Годишен зборник на Филолошки факултет „Блаже Конески“ (36)

2010

“Written Language is not Speech Written Down!”
IATEFL Voices Newsletter (213)

Превземи

Преводи

2013

Гидеон, Мелани. Сопруга 22. (Скопје: Просветно Дело) - анг -> мак

2009

Њуман, В. Лоренс. Општествено истражувачки методи: Квалитативни и квантитативни пристапи. VI изд. (Скопје: Просветно Дело) - анг -> мак

(Проект на Владата на Р. Македонија за превод на 500 стручни книги од англиски на македонски јазик)